اخبار ما

زمان بندی معاملات برای ماه آوریل

 – 2023/03/31

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
سه شنبه 4 آوریل 2023
HK50 - early closed 21:59
چهارشنبه 5 آوریل 2023
HK50 - بسته شده
پنجشنبه 6 آوریل 2023
HK50 - 04:15-21:59
AU200 - 16:59 زودترین زمان بستن
EU50, FR40, UK100, DE40 - 22:59 زودترین زمان بستن
جمعه 7 آوریل 2023
Metals - بسته شده
Oil: - بسته شده
EU Shares - بسته شده
US Shares: - بسته شده
Indices:
AU200, EU50, ES35, FR40, UK100, DE40, HK50 - بسته شده
CHA50, IND50, US500, US100, US30, JP225 - 00:00-16:15
دوشنبه 10 آوریل 2023
EU Shares - بسته شده
Indices:
AU200, EU50, ES35, FR40, UK100, DE40, HK50 - بسته شده
CHA50, IND50 - 04:00 آخرین زمان باز بودن
سه شنبه 11 آوریل 2023
Indices:
AU200, UK100 - 03:00 آخرین زمان باز بودن
EU50, DE40 - 03:15 آخرین زمان باز بودن
FR40 - 09:00 آخرین زمان باز بودن
HK50 - 04:15-21:59

سه شنبه 25 آوریل 2023
AU200 - 10:10 آخرین زمان باز بودن
جمعه 28 آوریل 2023
HK50 - 21:59 زودترین زمان بستن
EU50, DE40, FR40, UK100 - 22:59 زودترین زمان بستن
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets