اخبار ما

زمان بندی ترید برای دسامبر

 – 2023/12/15

مشتریان عزیز!

لطفا توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی تغییراتی خواهد داشت.
کلیه تغییرات در جلسات معاملاتی در زیر ارائه شده است:

جمعه 22 دسامبر 2023
BRENT - زودترین زمان بستن 22:00
Indices:
AU200 - زودترین زمان بستنe 07:30
HK50 - زودترین زمان بستن 21:00
CHA50, EU50, FR40, DE40, SG20, UK100 - زودترین زمان بستن 23:00

دوشنبه 25 دسامبر 2023
همه نمادها - بسته شده

سه شنبه 26 دسامبر 2023
EU Shares - بسته شده
Indices:
CHA50, SG20 - آخرین زمان باز بودن 03:00
AU200, ES35, EU50, FR40, DE40, HK50, UK100 - بسته شده

چهارشنبه 27 دسامبر 2023
Indices:
EU50, DE40 - آخرین زمان باز بودن 02:15
UK100 - آخرین زمان باز بودن 03:00
HK50 - آخرین زمان باز بودن 03:15
FR40 - آخرین زمان باز بودن 09:00

جمعه 29 دسامبر 2023
BRENT - زودترین زمان بستن 22:00
Indices:
AU200 - زودترین زمان بستن 07:30
HK50 - زودترین زمان بستن 21:00
CHA50, SG20, EU50, FR40, DE40, UK100 - زودترین زمان بستن 23:00

دوشنبه 01 ژانویه 2024
همه نمادها - بسته شده

سهشنبه 02 ژانویه 2024
Indices:
EU50, DE40 - آخرین زمان باز بودن 02:15
CHA50, SG20, UK100 - آخرین زمان باز بودن 03:00
HK50 - آخرین زمان باز بودن 03:15
FR40 - آخرین زمان باز بودن 09:00

ساعات کاری بازار فارکس و جلسات معاملاتی اینجا فهرست شده است.
لطفاً این اطلاعات را هنگام معامله در نظر بگیرید. ما برای شما معاملات سودآور آرزو می کنیم!
با احترام،
تیم JustMarkets