اخبار ما

برنامه معاملات برای ماه می

 – 2023/04/28

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:

دوشنبه 1 می 2023
EU Shares - بسته شده
Indices:
HK50, EU50, DE40, FR40, UK100, ES35 - بسته شده

سه شنبه 2 مه 2023
Indices:
HK50, EU50, DE40, FR40, UK100 - بسته شده
HK50 - آخرین زمان باز بودن 04:15
EU50, DE40 - آخرین زمان باز بودن 03:15
FR40 - late open 09:00

جمعه 5 می 2023
UK100 - زودترین زمان بستن 22:59

دوشنبه 8 مه 2023
UK100 - بسته شده

سه شنبه 9 مه 2023
UK100 - آخرین زمان باز بودن 03:00

پنجشنبه 25 مه 2023
HK50 - زودترین زمان بستن 21:59

جمعه، 26 می 2023
HK50 - بسته شده
HK100 - زودترین زمان بستن 22:59

دوشنبه 29 مه 2023
US Shares - بسته شده
Oil - زودترین زمان بستن 20:15
Metals:
XAUUSD, XAGUSD, XAGEUR, XAUEUR, XAUAUD - زودترین زمان بستن 20:15
XPTUSD, XPDUSD - زودترین زمان بستن 17:00
Indices:
HK50 - زودترین زمان بستن 20:15
JP225, US500, US30 - زودترین زمان بستن 19:59
UK100 - بسته شده

سه شنبه 30 مه 2023
Indices:
UK100 - آخرین زمان باز بودن 03:00
HK50 - آخرین زمان باز بودن 04:15

لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets