Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

จะไม่มีบริการในการซื้อขาย CHINA50.fและSING.f ล่วงหน้าอีกต่อไป

 – 13/9/2564

เรียน ท่านลูก

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่านับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 จะไม่ให้บริการในการซื้อขาย CHINA50.fและSING.f ล่วงหน้าอีกต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets