اخبار ما

زمان بندی ترید برای دسامبر

 – 2022/12/13

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
2022 دسامبر 23, جمعه
Indices:
DE40, EU50, FR40, CHA50, IND50 - 01:00-23:00
AU200 - 01:00-07:30
HK50 - 01:00-21:00
UK100 - 01:00-14:50
Oil:
BRENT - 03:00-21:45
Stocks:
UK Stocks - 10:00-14:30
2022 دوشنبه 26, جمعه
Oil - بسته شده
Indices - بسته شده
Metals - بسته شده
Stocks - بسته شده
FX - 00:00-08:30
2022 سهشنبه 27, جمعه
Indices:
UK100, AU200, HK50 - بسته شده
EU50, DE40, CHA50, IND50 - 03:00-00:00
FR40 - 09:00-00:00
Stocks - بسته شده
2022 چهار شنبه 28, جمعه
HK50 - 03:15-00:00
2022 جمعه 30, جمعه
Indices:
DE40, EU50, FR40, CHA50, IND50 - 01:00-23:00
AU200 - 01:00-07:30
HK50 - 01:00-21:00
UK100 - 01:00-14:50
Oil:
BRENT - 03:00-21:45
Stocks:
UK Stocks - 10:00-14:30
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets