Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

زمان بندی ترید برای نوامبر

 – 2021/11/10

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
پنجشنبه 25 نوامبر 2021
20:00 زودترین زمان بستن - Metals
بسته شده - US Shares
23:00 زودترین زمان بستن - DE40, UK100
20:00 زودترین زمان بستن - JP225, US30, US100, US500
20:30 زودترین زمان بستن - BRENT
20:00 زودترین زمان بستن - WTI
بسته شده - CC.f, KC.f, CT.f, SB.f
19:00 زودترین زمان بستن - LSU.f
20:00 زودترین زمان بستن - NGAS.f, COPPER.f, DJ30.f, DX.f, US500.f, USTEC.f, TY.f
23:00 زودترین زمان بستن - DE40.f
جمعه، 26 نوامبر 2021
20:45 زودترین زمان بستن - Metals
20:00 زودترین زمان بستن - US Shares
20:15 زودترین زمان بستن - JP225, US30, US100, US500
21:00 زودترین زمان بستن - BRENT
20:45 زودترین زمان بستن - WTI
20:15 زودترین زمان بستن - DJ30.f, DX.f, US500.f, USTEC.f
23:00 زودترین زمان بستن - DE40.f
15:00 - 20:30 بین بسته شد - CT.f
همه زمان ها به وقت سرور است (GMT+2).
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.
با احترام
تیم JustMarkets