اخبار ما

زمان بندی ترید برای جولای

 – 2021/07/01

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
پنجشنبه ، 1 ژوئیه 2021
HK50, HK50.f, CHINAH.f - بسته شده
دوشنبه ، 5 ژوئیه 2021
Metals - زودترین زمان بستن 20:00
US Shares - بسته شده
JP225, US100, US30, US500 - زودترین زمان بستن 20:00
DE30, UK100 - زودترین زمان بستن 23:00
NGAS.f, COPPER.f, DJ30.f, DX.f, US500.f, USTEC.f, TY.f - زودترین زمان بستن 20:00
DE30.f - زودترین زمان بستن 23:00
CC.f, KC.f, CT.f, SB.f - بسته شده
LSU.f - زودترین زمان بستن 19:00
WTI - زودترین زمان بستن 20:00
زودترین زمان بستن 20:30
همه زمان ها به وقت سرور است (GMT+3).
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets