اخبار ما

تغییرات در برنامه ترید از 28 مارس 2021

 – 2021/03/24

مشتریان عزیز

بدلیل تغییر ساعت در اروپا ( در ۲۸ مارچ، 2021) زمان بندی ترید تغییر خواهد کرد. لطفا برنامه زمان بندی جدید را در ذیل بیابید:

ابزار From 28.03.2021 (Server time GMT+3)
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
FX 00:00 – 00:00
Metals 01:00 – 00:00
US Shares 16:30 – 23:00
BRENT 01:00 – 00:00 03:00 – 00:00
WTI 01:00 – 00:00
AU200 01:50 – 08:30; 09:10 – 23:00
DE30 01:05 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:02 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:02 – 23:00
UK100 01:05 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:02 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:02 – 23:00
ES35 10:00 – 21:00
EU50 09:00 – 23:00
FR40 09:00 – 23:00
HK50 04:15 – 07:00; 08:00 – 11:30; 12:15 – 20:00
JP225 01:00 – 00:00
US500 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00
US30 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00
US100 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00
COPPER.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
NGAS.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
DX.f 03:00 – 00:00
HK50.f 04:15 – 07:00; 08:00 – 11:30; 12:15 – 22:00
CHINAH.f 04:15 – 07:00; 08:00 – 11:30; 12:15 – 22:00
CHINA50.f 04:00 – 11:30; 12:00 – 23:45
SING.f 03:30 – 12:10; 12:40 – 23:45
DJ30.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
US500.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
USTEC.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DE30.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
CT.f 04:00 – 21:20
TY.f 01:00 – 00:00 00:00 – 01:00; 02:00 – 00:00
CC.f 11:45 – 20:30
KC.f 11:15 – 20:30
SB.f 10:30 – 20:00
MDE50.f 10:00 – 18:30
DETEC30.f 10:00 – 18:30

لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر بگیرید.

ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داریم!

با احترام
تیم JustMarkets