Tin tức của chúng tôi

Thay Đổi Yêu Cầu Ký Quỹ

 – 27/06/2019
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin được thông báo một số thông tin mới liên quan tới yêu cầu ký quỹ. Với tất cả các lệnh mới với ký hiệu Forex, mở từ 22:00 (GMT+3) Thứ Sáu cho tới 02:00 (GMT+3) Thứ Hai, tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:200 và yêu cầu ký quỹ sẽ được tính căn cứ theo thay đổi này.

Vui lòng chú ý, yêu cầu ký quỹ sẽ không thay đổi đối với những lệnh mở trước 22:00 (GMT+3) Thứ Sáu. Mức ký quỹ sẽ tăng đối với những lệnh mở trong khoảng từ 22:00 (GMT+3) Thứ Sáu cho tới 02:00 (GMT+3) Thứ Hai, và trong một số trường hợp khi giao dịch khớp trong khoảng thời gian này.

Đối với những lệnh có ký hiệu Forex được mở khi yêu cầu ký quỹ tăng, phần tăng thêm sẽ được tính lại căn cứ theo đòn bẩy tài khoản sau 02:00 (GMT+3) Thứ Hai.

Vui lòng ghi nhớ thông tin này khi giao dịch.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets