Visa / Mastercard (อย่างถูกต้อง)

ฝากเงินขั้นต่ำ ระยะเวลาในการดำเนินการธุรกรรมถอนเงิน
ฝากเงินสูงสุด 5 000 USD ต่อธุรกรรม
ถอนเงินขั้นต่ำ คืนเงินตามจำนวนเงินฝาก (คืนเงินบางส่วนได้)
ถอนเงินสูงสุด
ค่าธรรมเนียมฝากเงิน -
ค่าธรรมเนียมถอนเงิน -
ระยะเวลาในการดำเนินการธุรกรรมฝากเงิน ทันที
ระยะเวลาในการดำเนินการธุรกรรมถอนเงิน up to 7 bank days

ฝากเงิน

 1. เลือก "ฝากเงิน" จากหัวข้อธุรกรรมบัญชีในระบบหลังบ้าน
 2. เลือกบัญชีเทรดที่คุณต้องการฝากเงิน
 3. เลือก "Visa / Mastercard" และสกุลเงินในช่อง "วิธีฝากเงิน"
 4. เลือกจำนวนเงินฝากที่ต้องการใน "ฝากเงินเข้าบัญชี" แล้วคลิกปุ่ม "ฝาก" เพื่อดำเนินการต่อ ระบบจะนำคุณไปยังหน้าวิธีการ
 5. กรอกข้อมูลบัตรและคลิกปุ่ม “จ่ายเงิน”
 6. อนุมัติรายการธุรกรรมโดยใช้รหัสอนุมัติจากแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณใช้บริการหรือ SMS
 7. รอเปลี่ยนเส้นทางไปยังระบบหลังบ้าน หรือเปลี่ยนทันทีโดยคลิก "เปลี่ยนเส้นทางทันที"
 8. ขณะนี้ฝากเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเงินพึงปรากฏในบัญชีเทรดที่คุณเลือกในไม่ช้า

ถอนเงิน

 1. เลือก "ถอนเงิน" จากหัวข้อธุรกรรมบัญชีในระบบหลังบ้าน
 2. เลือกบัญชีเทรดที่คุณต้องการถอนเงิน
 3. เลือก "Visa/Mastercard" และสกุลเงินในช่อง "วิธีถอนเงิน"
 4. เลือกบัตรที่บันทึกไว้หรือกรอก PAN ของคุณในช่อง "หมายเลขบัตร"
 5. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอนใน "จำนวนเงินที่จะถอน"
 6. คลิกปุ่ม "รหัส PIN" เพื่อขอรับรหัสอนุมัติทางอีเมลของคุณ แล้วกรอกรหัสลงในช่อง "รหัส PIN"
 7. สรุปธุรกรรมจะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม "ถอนเงิน" เพื่อดำเนินการถอนเงินให้เสร็จสมบูรณ์