นโยบายการคืนเงิน

บริษัทอาจทำการยกเว้นให้ในบางกรณีหากมีความจำเป็นที่จะต้องคืนเงินที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต แต่ยกเว้นให้เฉพาะลูกค้าที่แสดงเหตุผลในการขอคืนเงินเท่านั้น ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนในกรณีที่ไม่มีการให้บริการ หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ และบริการที่ได้รับทำงานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม อาจมีการพิจารณาคืนเงินให้ในกรณีที่มีการฝากเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ไม่ได้ทำการเทรดและต้องทำการฝากผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น

เพื่อเริ่มขั้นตอนการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งคำร้องการขอยกเลิกไปยังอีเมล [email protected] คำร้องการขอยกเลิกอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัด:
 • ชื่อและนามสกุลของลูกค้า
 • ที่อยู่อาศัย
 • อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ
 • หมายเลขบัญชีเทรด
 • จำนวนเงินของการชำระเริ่มต้น วันที่ชำระเงิน ช่องทางชำระเงินที่ใช้ (เช่น บัตรเครดิต/บัตรเดบิต)
 • หมายเลขของการชำระเงิน (ถ้ามี)
 • เหตุผลของการยกเลิกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลทั้งหมดในคำร้องการขอยกเลิกที่ส่งให้กับบริษัทจะต้องตรงกันกับข้อมูลเดิมที่ได้ส่งให้กับบริษัทในการชำระเงินเริ่มต้น

บริษัทจะจัดการกับคำร้องการขอยกเลิกทั้งหมดที่ได้รับตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
 • คำร้องขอยกเลิกทั้งหมด ควรมีเหตุผลที่จริงใจ และยอมรับได้ และลูกค้าควรจะต้องทำการอธิบายเหตุผลในคำร้องขอยกเลิกเหล่านั้นอย่างละเอียด
 • จะต้องส่งคำร้องขอยกเลิกทั้งหมดภายใน 7 วันนับจากช่วงเวลาของการชำระเงินเริ่มต้น บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอยกเลิกได้อันเนื่องมากจากรูปแบบของบัตร หรือกฏระเบียบของสถาบันการชำระเงิน
 • คำร้องขอยกเลิกทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการภายใน 2 วันทำการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของลูกค้าสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกรรมที่ไม่ใช่การเทรด หรือมากกว่านั้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติม
 • คำร้องขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบเฉพาะในกรณีที่จำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่จ่ายชำระไว้เริ่มต้นเท่านั้น รวมถึงบัญชีเทรดที่ไม่มีเงินประกัน
 • จะมีการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยสถาบันผู้ให้บริการชำระเงิน และหักการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากบริษัทได้รับความเดือดร้อน หรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่ส่งคืน