ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น และสิ่งใดที่ทำให้ GDP ของประเทศลดลง

Which economic indicators lead to an increase in GDP

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายอย่างสามารถทำให้ GDP ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สามารถทำให้ GDP เพิ่มขึ้น:

  • การใช้จ่ายของรัฐบาล: การใช้จ่ายของรัฐบาลในสินค้า และบริการสาธารณะสามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการสร้างงาน และกระตุ้นความต้องการสินค้า และบริการ
  • ดุลการค้า : การส่งออกสามารถเป็นตัวผลักดันที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากทำให้เกิดความต้องการสินค้า และบริการที่ผลิตในประเทศ และอาจนำไปสู่การเพิ่มการลงทุน และการสร้างงาน
  • ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง: เมื่อมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกำลังแรงงานมากขึ้น และมีการจ้างงาน พวกเขากำลังผลิตสินค้า และบริการมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ GDP สูงขึ้น
  • การลงทุน : เมื่อธุรกิจลงทุนในสินค้าทุน เช่น เครื่องจักร และอุปกรณ์จะสามารถเพิ่มความสามารถใจการผลิต และผลผลิตได้ซึ่งสามารถทำให้ ​​GDP เพิ่มสูงขึ้น
  • การบริโภค: เมื่อผู้บริโภคใช้จ่ายเงินไปกับสินค้า และบริการมากขึ้นจะทำให้เกิดความต้องการสำหรับภาคธุรกิจในการผลิตมากขึ้นซึ่งสามารถทำให้ ​​GDP เพิ่มสูงขึ้น
  • นวัตกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: นวัตกรรมสามารถทำให้การผลิตเพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง และเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้ GDP เพิ่มสูงขึ้น

โดยรวมแล้ว ทิศทาง และขนาดของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ และสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อ GDP ในทางบวก หรือทางลบได้