อะไรคือสัญญาณแรกของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังกระชั้นเข้ามา?

What are the first signs of an Impending Recession

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คือภาวะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมากกินระยะเวลานานระยะหนึ่ง โดยทั่วไปมีลักษณะของ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) หดตัว ระดับการจ้างงานต่ำลง ตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนของผู้บริโภคลดลง

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจเกิดได้จากปัจจัยหลายประการ รวมทั้งผลกระทบจากภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหรือภาคธุรกิจ ล้วนเป็นเรื่องธรรมดาในวัฏจักรธุรกิจซึ่งมีช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวแล้วก็ตามมาด้วยช่วงหดตัว

มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหลายอย่างที่สามารถบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังกระชั้นเข้ามา:

  • การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สามารถเห็นได้จากการเติบโตของ GDP ที่ลดลงและการชะลอตัวในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
  • Inverted Yield Curve คือ สถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้น “สูงกว่า” อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว ซึ่งเรียกว่าการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทน ตามสถิติแล้วทุกครั้งที่อัตราผลตอบแทนแบบ 2 ปีสูงกว่าอัตราผลตอบแทนแบบ 10 ปี จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  • ตลาดแรงงานหดตัว การลดลงของระดับการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนสำคัญๆ เช่น การผลิตและการก่อสร้าง อาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลงอาจเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึง ดังจะเห็นได้จากการลงทุนทางธุรกิจที่ลดลง การก่อตั้งธุรกิจใหม่ที่ลดลง และการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลง
  • ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึง ดังจะเห็นได้จากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ลดลง ยอดขายค้าปลีกที่ลดลง และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง
  • ความผันผวนของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะผันผวนเป็นช่วงเวลาหลายเดือนซึ่งจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเห็นได้จากราคาหุ้นที่ลดลง ความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

โดยรวมแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยที่ซับซ้อนหลายประการ เป็นไปได้ยากที่จะระบุภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว ฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมนั้นคุ้มค่าเสมอ