Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 – 15/1/2563
เรียนท่านลูกค้า

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายขึ้นในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายตามด้านล่างนั้นครอบคลุมถึงวันหยุดจากทั่วโลกที่กำลังจะมาถึงในเดือนมกราคม

ฟอเร็กซ์:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

ราคาโลหะ:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

AU200:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 08:10 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

ES35, EU50, FR40:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

DE30, UK100:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 23:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 01:02 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

HK50:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 น. (GMT+2)
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ

JP225:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

US100, US30, US500:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 01:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

BRENT:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

WTI:
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 01:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย
เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะคะ!

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets