سیاست بازپرداخت

شرکت میتواند در برخی از موارد که باید پرداختی که توسط کارت اعتباری انجام شده است، برگردانده شود، استثناء قائل شود. ولی اگر مشتری دلیل این کار را توجیه کند. مشتری میتواند یک درخواست برای بازپرداخت، در صورتی که خدمات ارائه داده نشود یا طیق توضیحات نیست یا وقتی خدمات دریافت شده به درستی کار نمیکند، ارسال کند. یک بازپرداخت در صورتی ممکن است وقتی که به حساب واریز انجام شده باشد، ولی معامله ای انجام نشده باشد و تنها روی کارت اعتباری انجام میشود که برای واریز استفاده شده باشد.

برای شروع روند بازگشت، مشتری باید یک درخواست لغو از طریق ایمیل به [email protected] ارسال کند. یک درخواست لغو باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد، ولی به این موارد محدود نمیشود:
 • نام کامل مشتری؛
 • آدرس محل اقامت؛
 • ایمیل و شماره تلفن ( ها ) ارتباطی؛
 • شماره حساب ( ها ) تجاری؛
 • مقدار واریز اولیه، تاریخ پرداخت، روش پرداختی استفاده شده ( کارت های اعتباری )؛
 • شماره شناسایی پرداخت ( اگر موجود است )؛
 • دلایل لغو با توجه به شرایط ذکر شده زیر.

تمامی اطلاعات در درخواست لغو ارسال شده به شرکت باید با پرداختی اولیه ای که در ابتدا انجام شده است یکسان باشد.

تمامی درخواست های لغو دریافت شده توسط شرکت با شرایط و ضوابط زیر قابل رسیدگی است:
 • تمامی درخواست های لغو باید به دلایل واقعی و قابل قبول باشد، و آن دلایل باید با جزییات توسط مشتری در درخواست لغو توضیح داده شود؛
 • تمامی درخواست های لغو باید در طی 7 روز از لحظه واریز اولیه ارسال شود؛ شرکت باید در مواردی که درخواست لغو به دلیل طرح کارت یا قوانین موسسه پرداخت امکان پذیر نباشد ، به مشتری اطلاع دهد.
 • تمامی درخواست های لغو باید طی 2 روز کاری طبق شرایط تعیین شده در توافق نامه مشتری، برای مطالبات مربوط به عملیات غیرتجاری یا موارد استثنای دیگر انجام شود؛ شرکت در صورتی که به زمان بیشتری نیاز باشد، باید به مشتری اطلاع دهد.
 • تمامی درخواست های لغو میتواند تنها در صورتی که مقدار درخواست شده از واریز اولیه و مارجین آزاد حساب تجاری بیشتر نباشد، بررسی شود؛
 • هرگونه هزینه ای که از طرف موسسه پرداخت کسر می شود و همچنین هرگونه ضرر و هزینه ای در صورت تحمل شرکت و یا متحمل شده توسط شرکت که به دلیل نوسانات منفی نرخ ارز رخ داداه باشد، از مبلغ بازده تحت پوشش قرار می گیرد.