ثبت نام کردید و پلتفورم را دانلود کردید ؟ شما تنها نیاز دارید که ارائه دهنده را انتخاب کنید!

دستورات جزئی برای به اشتراک درامدن را میتوانید در صفحه The manual for signals connection پیدا کنید.