Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

تغییرات در برنامه ترید از 7 نوامبر 2021

 – 2021/11/05

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
ابزار (GMT+2) از 2021/11/8
دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
FX 00:00 – 00:00
Metals 01:00 – 00:00
EU Shares 10:00 – 18:30
US Shares 16:30 – 23:00
DE40 01:05 – 00:00 01:02 – 00:00 01:02 – 23:00
UK100 01:05 – 00:00 01:02 – 00:00 01:02 – 23:00
JP225 01:00 – 00:00
US500 01:00 – 00:00
US30 01:00 – 00:00
US100 01:00 – 00:00
WTI 01:00 – 00:00
BRENT 01:00 – 00:00 03:00 – 00:00
NGAS.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
COPPER.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
US500.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
USTEC.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DE40.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DJ30.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DX.f 03:00 – 00:00
MDE50.f 10:00 – 18:30
DETEC30.f 10:00 – 18:30
CT.f 04:00 – 21:20
TY.f 01:00 – 00:00 00:00 – 01:00; 02:00 – 00:00
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.
با احترام
تیم JustMarkets